POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

Szanowny Kliencie,

W związku z obowiązywaniem w Polskim porządku prawnym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119.1 z 2016 r.) - tzw. RODO - przekazujemy Pani/Panu podstawowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe:

Administratorem danych jest Personal-Service-Ost-West sp. z o.o. siedzibą w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 2/5a, 85-011 Bydgoszcz, POLEN, e-mail: info@pracaeu.pl, info@pracaeu.pl, avenir@pracaeu.pl.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu dodania ich do bazy danych Personal-Service-Ost-West sp. z o.o. siedzibą w Bydgoszczy i ich potencjalnego wykorzystania do organizacji na terenie Unii Europejskiej usług opiekuńczych art. 6 ust. 1 lit. a), b) RODO

Kategorie danych osobowych

Wśród danych osobowych przekazywanych Administratorowi są: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, data urodzenia, adres e-mail, nr telefonu, wykształcenie, zawód wyuczony, kategoria prawa jazdy, stan cywilny, posiadanie dzieci, CV, referencje, listy motywacyjne, dyplomy, kursy, świadectwa, upoważnienia, PESEL, NIP, REGON, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego, przynależność do instytucji państwowych np. ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta/Gminy, dane kategorii szczególnej, orzeczenia o grupie inwalidzkiej, o niepełnosprawności, karta emeryta, karta rencisty, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie z Urzędu Miasta o stanie faktycznym działalności gospodarczej, ubezpieczenie oraz inne dane niezbędne do sporządzenia określonego rodzaju umowy.

Okres przez który dane będą przetwarzane:

Dane przetwarzane w bazie Personal-Service-Ost-West sp. z o.o. siedzibą w Bydgoszczy – przechowywane będą w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu ich przetwarzania.

Odbiorcy danych:

Dane publikowane na stronach www.seniorenpflege24h.de, www.soinsseniors.fr, www.pracaeu.pl są powszechnie dostępne. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

Źródło pochodzenia danych:

Dane przetwarzane przez Personal-Service-Ost-West sp. z o.o. pochodzą od osób składających ofertę pracy poza granicami kraju oraz osoby ubiegające się o miejsca pracy w charakterze opiekunek/opiekunów osób starszych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.